THỜI GIAN ÁP DỤNG ĐỔI/TRẢ
Kể từ khi
giao hàng thành công
Sản phẩm lỗi
(do nhà cung cấp)
Sản phẩm không lỗi (*) Sản phẩm lỗi
do người sử dụng
Đối với các ngành hàng:
Điện tử
Điện gia dụng
Phụ kiện
7 ngày đầu tiên Đổi mới
Trả không thu phí
Trả thu phí 15%/sản phẩm
(tối thiểu 50.000đ)
Bảo hành hoặc sửa chữa có thu phí theo quy định của nhà cung cấp
8 – 30 ngày Bảo hành
30 ngày trở đi Bảo hành Không hỗ trợ đổi/trả
Đối với các ngành hàng còn lại 7 ngày đầu tiên Đổi mới
Không thu phí
Trả thu phí 15%/sản phẩm
(tối thiểu 50.000đ)
Không hỗ trợ đổi trả
8 – 30 ngày Đổi mới
Trả thu phí 10%/sản phẩm
(tối thiểu 20.000đ)
30 ngày trở đi Không hỗ trợ đổi trả